รายชื่อผู้บริหารและครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ

  • วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
  • วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 
  • วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
  • วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
  • วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
  • วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง