เอกสารต่อไปนี้ เป็นเอกสารประกอบการบรรยายโครงการนิเทศการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2557 วันที่ 23-16 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

หัวข้อ

  • การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  • การจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
  • การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
  • การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  • ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพฯ
  • การจัดทำโครงการฯ