เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนคุณธรรม ธรรมาภิบาลและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ภาคเหนือ ในวันที่ ๗-๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

1. การบริหารงานการขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยหลักธรรมภิบาล

2. ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการอย่างไร

3. ขับเคลื่อนหลักธรรมภิบาล

4. ครูนำค่านิยมหลัก 12 ประการมาใช้ในการสอนได้อย่างไร

5. ธรรมาภิบาล

6. แผนผังมโนทัศน์กระบวนการการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สถานศึกษาตามหลักค่านิยม 12 ประการ

7. แผนผังมโนทัศน์กระบวนการการขับเคลื่อนศีลธรรมสู่สถานศึกษาตามหลักค่านิยม 12 ประการ

       8. แผนผังมโนทัศน์แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สถานศึกษาตามหลักค่านิยม 12 ประการ