โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ปี 2557 ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จำนวน 5 สถานศึกษา ดังแผนภาพประกอบและรายละเอียดของโครงการฯ ตามเอกสารแนบ  ผู้ประสานงานโครงการฯ นางสาวอรนุช  สิริกุลขจร  053-222278 

 
โครงการในปี 2557