ประมวลภาพ ประมวลภาพการประชุมเชิงปฎิบัติการการจักการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมอโมร่า เชียงใหม่  

ภาพวันที่ 15 

ภาพวันที่ 16 

ภาพวันที่ 17