ประมวลภาพการจัดอบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพของครูอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง โดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ECC ดูภาพทั้งหมดที่นี่