ประมวลภาพการจัดอบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพของครูอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จ.พะเยา โดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ECC ดูภาพทั้งหมดที่นี่