เอกสารประกอบการบรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้นิเทศการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในวันที่  ๒๙ - ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารดังแนบ