เอกสารประกอบการประชุมฯ ติดตาม ประเมิน ศูนย์ประเมินสมรถนถผู้เรียน จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ  จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ตัวแทน 17 อศจ. และคณะกรรมการประเมินศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียน  เอกสารดังต่อไปนี้

 

  1. เอกสารแนวทางการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
  2. แบบประเมินศักยภาพศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียน
  3. แบบประเมินการจัดการฯ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
  4. มาตรฐานการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
  5. หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช. 2556 ปวส. 2557 ป.ตรี