ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้รับมอบหมายจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและติดตามประเมินผลการดำเนินการของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และประเมินศํกยภาพสูนย์บริการทดสอบและเทียบโอน ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

  1. หนังสือการติดตามและประเมินการจัดการศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ฯ
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
  3. แบบประเมินการจัดการศึกษาเทียบโอน
  4. แบบประเมินศักยภาพของศูนย์บริการ
  5. กำหนดการติดตามการจัดการศึกษาฯ
  6. กำหนดการติดตามศํกยภาพของศูนย์บริการ 
ดาวน์โหลเอกสาร (http://1drv.ms/1onyEfJ)
  1. แบบประเมินศูนย์ฯ
  2. แบบประเมินการจัดการศึกษา
  3. แผนดำเนินการประเมินศูนย์ฯ
  4. แผนดำเนินการจัดการศึกษา
ผู้ประสานงานโครงการฯ
อ.อรนุช  สิริกุลขจร
ศึกษานิเทศก์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
053-222278