ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้รับมอบหมายจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและติดตามประเมินผลการดำเนินการของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และประเมินศํกยภาพสูนย์บริการทดสอบและเทียบโอน และได้รายงานผลการดำเนินการดังเอกสารแนบ