สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเปลี่ยนชื่อในการจัดประกวดจากชื่อเดิม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศ฿กา-เอสโซ่ เป็น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อาชีวศึกษา-เอสโซ   ดังเอกสารแนบ