วันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมฯ เชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการและการนำเสนอผลงานโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Pjbl) และการบูรณาการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดูได้ทั้งหมดที่นี่